Select Page

Vision och Inriktningar

Vision & Inriktningar

en resa med glädje

Att bygga en framtid

Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny underliggande information. Eftersom vi bor på platsen och är på platsen dagligen är det lätt att se vad som är möjligt för oss och utmynnar nu i  ledorden; Inspiration, levande landsbygd, självhushållning och inkomstkälla. Utifrån denna gemensamma värdegrund skapades visionen.

 

Vision

Vi skapar en vacker inspirerande plats fylld av glädje och livskvalité med både privat sfär och utrymme för familj, vänner och besökare. 

Gården är självbärande genom självhushållning och näringsverksamhet, där våra olika intressen och personligheter har frihet att samexistera och förverkliga sig i flera riktningar.

Platsens resurser och naturens välbefinnande med rik mångfald bland växter och pollinerare skall få öka i takt med att vi bygger platsens resurser och inspirerar till en hållbar livsstil för en hållbar samhällsutveckling.

 

Inriktningar

Vägvisare mot målet

Tydliga målbilder konkretiserades och avgränsades till de viktigaste verktygen för att uppnå visionen. För att framgångsrikt arbeta i rätt riktning, på kort och på lång sikt, definierades fyra inriktningar som skall visa vägen mot målet.

Ekonomi

01

Vi vill endast delvis lönearbeta och resterande del av inkomster skall gården generera i form av minskade utgifter och kreativt företagande

Utbildning

02

Vi vill sprida kunskap och influera människor att leva mer hållbart och självständigt. Inspirera och dela kunskaper om Permakulturen och dess design

Självhushållning

03

Vi vill producera mat för både oss själva och för våra vänner och besökare i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill vara med och skapa en levande landsbygd 

Livskvalité

04

Vi vill skapa en estetisk vacker plats där vi har meningsfull fritidssysselsättning. Vi vill också skapa en plats som skall fylla andra med glädje då de passerar platsen

Klimatfrågan är också vår…

Vår vision och våra inriktningar har fallit på plats efter långa dialoger om miljön, de naturliga ekologiska kretsloppen som finns, behovet att ta hand om naturen och jorden för framtidens skull men också behovet att ta hand om människan och dela på alla resurser på ett balanserat sätt med rättvis fördelning. Detta för att vi känner att våra unga vuxna, våra barn och barnbarn också måste ha en välmående värld i framtiden. 

Behovsinventering

Behovsinventering

Intervjuer

Behov & Önskningar 

När man gör en behovsinventering inför en permakulturdesign tar man reda på allt som är viktigt hos aktörerna / människorna på platsen för att kunna se i vilken riktning designen skall skapas. Vi har ett syfte och vi använder oss av en metod.

 I vårt fall är det en dröm jag haft under många år som skall få bli verklighet och min man finns med i varje steg på vägen för att dela glädjen det ger oss och vår familj.

 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Syfte 

Syftet med projekt Permakultur Västergården var från början att använda mig av de lärdomar och verktyg som kursen Permakulturdesign tillhandahöll och att projektet skulle utmynna i en faktisk start av en design som jag och min man skulle kunna förverkliga, använda och utveckla. Idag har även syftet utvecklats. Idag är syftet med projektet att en dag stå med mitt dokument som Diplomerad Permakulturdesigner med allt vad det innebär i handen. Jag har i min vidareutveckling av designen utgått från platsens förutsättningar och den vision som togs fram baserat på den information som framkom i intervjuer som genomfördes. Utifrån visionen vaskades det fram fyra inriktningar.

Metod 

Platsens förutsättningar har observerats sedan hösten 2016. Utöver detta har information samlats in från olika databaser. Metoden innefattar även djupintervjuer av aktörerna / människorna på platsen samt ytterligare intervjuer med deras barn. Dessa sammanvägda intryck har nu konkretiserats i det nya projektet. I analysprocessen och i arbetet att ta fram vision och inriktningar har vi kunnat gå tillbaka till våra insamlade data och material när vi behövt.

Genomförandet av själva designen är ett arbete som ligger på Mrs Lewis, med stöd och support av Mr Lewis.