Select Page

Geologiska Begivenheter

Platsdata

Geografiska förutsättningar

Västra Granhed, Södermanland

Odlingslandskapets geografiska förutsättningar för gården har sammanställts utifrån data från SLU, SGU, SMHI av WMO definierade normalperioden 1961- 1990. Odlingszoner är hämtade från “Riksförbundet Svensk Trädgård” webb sida. Lantmäteriet och väderstationen i Floda. Provtagningar på jord och vatten samt personliga studier på gården har varit viktiga. Även appen Sun Seeker som komplement till observation kring solens rörelser och skapande av skuggor har varit till stort stöd.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Resurser och Flöden

  Gårdens & Omgivningens resurser En hel del flöden ifrån och till platsen finns i både fysisk och icke-fysisk form. Här är de resurser och de flöden som vi ser nu innan gården och gårdens permakulturdesign börjar ta form. Att förstå och tänka i...

Zoner

    Rörelsemönster Rörelsemönstret skiljer sig oftast åt på en tomt under året och ju mer gården utvecklas ju mer kommer våra mönster och Permakulturzoner  förändras. .M Lewis Certifierad Permakulturdesigner Mönster Förändring skapar mönsterKöpet går...

Vision och Inriktningar

Att bygga en framtid Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny...

Övergripande

Microklimat

Västergårdens marker spänner över områden med olika typer av mikroklimat. Från norr till söder har områdena döpas till: Skogshagen, Norra bergsskogen, Skogsträdgården, Södra bergsskogen, Fälthagen och Åstranden.

Man kan konstatera att det är en tillgång i sig att alla dessa mikroklimat finns att tillgå på gården. Det ger brukarna möjlighet att hitta lämpliga mikroklimatnischer under årets säsongsvariationer, vid ihållande säsongsotypiskt väder och då makroklimatet förändras över tid.

Gårdens olika platser har helt olika typer av mikroklimat vilka kommer att på sikt beskrivas i detalj på webbplatsen, då samma typer av växter träd är placerade i de olika områdena och kan komma att skilja sig i utveckling pga detta. 

Alla områden med sina specifika förutsättningar tillför gården värde i ett varierat landskap och ska därför inte glömmas bort. 

 

Västergården 

N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42

Gården med marken ligger på 50 m höjd över havet. Gårdens platskoordinater är N 59° 6’ 53’’, E 16° 25’ 42’’ och är belägen Södermanlands Län i Katrineholms kommun, angränsande till Flens kommun. Fastigheten har adress Västra Granhed Västergården 1. 

Vid start av skogsträdgårdens permakulturdesign har platsen en årsnederbörd på ca 600 mm med 30 mm fördelning/månad och med 25 mm nedkommande i form av snö. Nederbörden under vegetationsperioden är 350 – 400 mm och årsavdunstningen är ca 400 mm med potentiell årsavdunstning på 600 mm.

Grundvattennivåerna (både i små och stora magasin i Södermanland ligger just nu mycket under det normala.  Detta betyder att regnvatten-skörd är av mycket stor vikt och även återanvändning av vatten är viktigt att tänka på i detta område.

Årsmedeltemperaturen är 5°C med en medeltemperatur i januari på 4°C och juli på 15°C. Platsen har 950 soldagar, 40 klara dagar, 180 mulna dagar med en medlemolninghet på 65%.

Odlingszonen är 3. Sista nattfrosten skiljer sig från år till år men snittat landar den på 1 maj och den första besöker oss 1 oktober.

Temperatursumman beräknat på Breddgrad och nöjd över havet är, 1340 dygnsgrader ºC .

Behovsinventering

Behovsinventering

Intervjuer

Behov & Önskningar 

När man gör en behovsinventering inför en permakulturdesign tar man reda på allt som är viktigt hos aktörerna / människorna på platsen för att kunna se i vilken riktning designen skall skapas. Vi har ett syfte och vi använder oss av en metod.

 I vårt fall är det en dröm jag haft under många år som skall få bli verklighet och min man finns med i varje steg på vägen för att dela glädjen det ger oss och vår familj.

 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Syfte 

Syftet med projekt Permakultur Västergården var från början att använda mig av de lärdomar och verktyg som kursen Permakulturdesign tillhandahöll och att projektet skulle utmynna i en faktisk start av en design som jag och min man skulle kunna förverkliga, använda och utveckla. Idag har även syftet utvecklats. Idag är syftet med projektet att en dag stå med mitt dokument som Diplomerad Permakulturdesigner med allt vad det innebär i handen. Jag har i min vidareutveckling av designen utgått från platsens förutsättningar och den vision som togs fram baserat på den information som framkom i intervjuer som genomfördes. Utifrån visionen vaskades det fram fyra inriktningar.

Metod 

Platsens förutsättningar har observerats sedan hösten 2016. Utöver detta har information samlats in från olika databaser. Metoden innefattar även djupintervjuer av aktörerna / människorna på platsen samt ytterligare intervjuer med deras barn. Dessa sammanvägda intryck har nu konkretiserats i det nya projektet. I analysprocessen och i arbetet att ta fram vision och inriktningar har vi kunnat gå tillbaka till våra insamlade data och material när vi behövt.

Genomförandet av själva designen är ett arbete som ligger på Mrs Lewis, med stöd och support av Mr Lewis.

Bygdens historia

Bygdens historia

Bygdens Historia

Startar på Stenåldern

Västergården sedan 1761

Gårdstomten har haft sitt namn dokumenterat i text sedan Storskiftekartorna i byn 1761 och laga

skifteskartan 16 februari 1865 och herr och fru Lewis återtog sitt gårdsnamn ”Västergården” 2018,

efter förslag från Södermanlands läns museum och Lantmäteriet. Den mark vi kallar ”skogsträdgården” i arbetet var när Mireille och Simon Lewis köpte gården oklippt ängsmark där kor betat  och som sedan dess varit orörd ängsmark.

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Granhed

Med anor från stenåldern

Byn Västra Granhed tillhör Floda socken och har anor sedan stenålders. Ett antal lösfynd har gjorts som visar att det funnits bosättningar här i Västra Granhed redan då. Byn är ett riksintresse för kulturmiljövården.

Under 1800-talets andra hälft fram till tidigt 1900-tal fanns drevs en industri på orten och så sent som fram till mitten av 1900-talet präglades bygden av en rad verksamheter och samlingsställen. Stöttastensvägen som går från Östra Granhed mot söder användes som farväg då man fraktade myrmalm från Flodaskogarna till Hällefors Bruk.

SMÅSKALIGT

Jordbruk med självförsörjning

Under 1950 och 1960-talet drevs Västergården av familjen Arnoldsson som hade mjölkkor, hästar, får, höns på gården. Under 1980- och 1990 talet fanns det köttdjur (kor) på gården som sedan avvecklades i slutet på 1990-talet.

Gården har gått i arv genom generationer och såldes 2016 till Simon och Mireille Lewis, som nu planerar att ge nytt liv åt gården och bygden, samt sätta Permakultur och Skogsträdgårdsodling på kartan i Södermanland.

Byn Västra Granhed är tillsammans med Södra och Östra Granhed mycket väl dokumenterade i äldre kartmaterial ända från 1636. Därmed är även dessa byar en av de absolut äldsta med ekonomisk kartläggning och ägarlängd från första halvan av 

1600-talet i Sverige och stämplat som kulturbygd.


Grannar har berättat att det som nu ska bli en köksträdgård i Nordvästliga delen av skogsträdgården var för länge sedan berikat med potatisland, grönsaksland och bärbuskar och i skogsträdgården fanns fruktträd som sedan avvecklades för att ge plats åt djur och bete.

Under de år när gården hade stora grönsaksland och fruktträdgård var gården självbärande på mat…. 

Gammalt blir renoverat för att ge glädje

Gårdens jordkällare användes under åren av självförsörjning flitigt men har varit igenbommad sedan 1979. Jordkällaren öppnades upp 2018 efter att komposthögen framför dörren grävts bort och rensades från gammal sylt, saft m.m. som stått där de senaste 40 åren.

Det var fantastiskt att man kunde känna både på smak och doft vilken sorts innehåll varje burk hade då vi öppnaden dem och lät innehållet återföras som organiskt material till naturen.

Blankt blad får mönster

Blankt blad får mönster

Drömmar

visioner med deadline

Start 2016

Redan hösten 2016 innan snön överraskade oss och dolde marken över hela det vackra landskapet med snö började jag inspektera vad som växte på gården… 

Under vintern och tidig vår renoverade vi sedan huset under kvällarna och helgerna. Husen renoverades enligt gammal byggnadsvård. 

M Lewis

Certifierad Permakulturdesigner

Att skapa framtid

Att slå rot & jorda sig

Hur vill vi växa, vad vill vi skörda, hur kan vi bidra till en bättre värld och en levande landsbygd samtidigt som vi njuter av vår existens och skapar oss själva livskvalité.

Att bygga jordens resurser där vi är och utvecklas till de vi vill vara….

1000 möjligheter

Jag hade läst om Permakultur och hållbar odling under lång tid och visste redan att så som mina föräldrar odlat under min uppväxt och så som jag var van att tänka redan var grundat i det som heter “Permakultur” i min värld idag. 

Nu var det dags att prata om framtiden tillsammans och se hur vi tillsammans kan skapa en framtid som vi båda vill ha med hjälp av denna underbara metod. Vilken fantastiskt underbar möjlighet,… och det följer ytterligare många fler möjligheter på stigen vi går…