Välj en sida

Vision & Inriktningar

en resa med glädje

Att bygga en framtid

Efter att aktörernas intervjuer analyserats ytterligare en gång och ny information framkommit sedan det gjordes för första gången ett år tidigare har består visionen men den har fått en ny betydelse och de olika nyckelorden kommer få ny underliggande information. Eftersom vi bor på platsen och är på platsen dagligen är det lätt att se vad som är möjligt för oss och utmynnar nu i  ledorden; Inspiration, levande landsbygd, självhushållning och inkomstkälla. Utifrån denna gemensamma värdegrund skapades visionen.

 

Vision

Vi skapar en vacker inspirerande plats fylld av glädje och livskvalité med både privat sfär och utrymme för familj, vänner och besökare. 

Gården är självbärande genom självhushållning och näringsverksamhet, där våra olika intressen och personligheter har frihet att samexistera och förverkliga sig i flera riktningar.

Platsens resurser och naturens välbefinnande med rik mångfald bland växter och pollinerare skall få öka i takt med att vi bygger platsens resurser och inspirerar till en hållbar livsstil för en hållbar samhällsutveckling.

 

Inriktningar

Vägvisare mot målet

Tydliga målbilder konkretiserades och avgränsades till de viktigaste verktygen för att uppnå visionen. För att framgångsrikt arbeta i rätt riktning, på kort och på lång sikt, definierades fyra inriktningar som skall visa vägen mot målet.

Ekonomi

01

Vi vill endast delvis lönearbeta och resterande del av inkomster skall gården generera i form av minskade utgifter och kreativt företagande

Utbildning

02

Vi vill sprida kunskap och influera människor att leva mer hållbart och självständigt. Inspirera och dela kunskaper om Permakulturen och dess design

Självhushållning

03

Vi vill producera mat för både oss själva och för våra vänner och besökare i så stor utsträckning som möjligt. Vi vill vara med och skapa en levande landsbygd 

Livskvalité

04

Vi vill skapa en estetisk vacker plats där vi har meningsfull fritidssysselsättning. Vi vill också skapa en plats som skall fylla andra med glädje då de passerar platsen

Klimatfrågan är också vår…

Vår vision och våra inriktningar har fallit på plats efter långa dialoger om miljön, de naturliga ekologiska kretsloppen som finns, behovet att ta hand om naturen och jorden för framtidens skull men också behovet att ta hand om människan och dela på alla resurser på ett balanserat sätt med rättvis fördelning. Detta för att vi känner att våra unga vuxna, våra barn och barnbarn också måste ha en välmående värld i framtiden.